Kvalitet, HMS og miljø

Kvalitetspolitikk
Generelt
Delprodukt skal være en ledende kvalitetsleverandør i bransjen.
Vi skal levere til avtalt produktkvalitet, pris og leveringstid. Ved feil i leveranser skal dette korrigeres raskest mulig og ha høyeste prioritet.
 
Kunder
Vi skal sikre våre kunder gode løsninger, slik at de oppnår sine krav og mål gjennom oss som en trygg leverandør. Forståelse av risiko er viktig, og vi vil alltid bestrebe å tilby produkter vi kan levere med riktig kvalitet og leveringspresisjon. Nødvendige endringer i inngåtte avtaler skal umiddelbart varsles og avtales med kunde.
 
Medarbeidere
Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og skal vise stolthet i sin prosess ved å alltid levere fra seg rett kvalitet og ved å alltid sikre at man mottar rett kvalitet fra forrige prosess. Alle skal kontinuerlig jobbe for å forbedre og utvikle sine prosesser. Videre delta aktivt og proaktivt i det totale forbedringsarbeidet ved å observere og rapportere inn avvik, forbedringsforslag og forebyggende tiltak. Vi skal ta vare på den kompetanse og kunnskap som er opparbeidet gjennom lang erfaring. Alle skal forstå kravene til sine oppgaver og være kjent med våre kunders behov. Dette sikres gjennom god kontroll på de enkeltes kompetanse, styrt opplæring og klare rutiner for å bekjentgjøre kundenes krav.
 
Leverandører
Vi er avhengig av en dyktig leverandørgruppe. Vi skal ha fokus på å utvikle et godt samarbeid, stille nødvendige krav og være en pålitelig og redelig kunde. Våre leverandører skal levere forventet kvalitet til avtalt tid og pris.
Kvalitetssystem
Vi skal ha tydelige rutiner og prosedyrer. Vi skal kontinuerlig arbeide for å utvikle og forbedre våre interne systemer. Alle avvik skal ivaretas som et viktig grunnlag til forbedring. Vi skal være proaktive og vurdere risiko i alle ledd. Vi skal være prosessorienterte gjennom å tydelig definere prosessenes krav, ansvarlig, start og slutt. Vi skal praktisere åpenhet i kvalitetssystemet mot kunder og øvrige interessenter.
 
HMS
Våre medarbeidere skal føle seg trygge på at arbeidsplassen er sikker. Vi skal etterleve lovkrav og avtaler ovenfor ansatte. Vi skal ta vare på miljøet og sikre at utslipp til miljø og støy er innenfor lovkrav. Våre medarbeidere skal fokusere på å forstå sikkerhetsarbeidet og ta personlig ansvar. Alle aktiviteter ved Delprodukt skal utføres i henhold til vår HMS policy og offentlige retningslinjer.

Kvalitetssystemet er i samsvar med NS-EN ISO 9001 og ISO 3834. Gjennom dette systemet er alle medarbeidere ansvarlig for løpende kvalitetsforbedring.  

 

HMS-politikk
Delprodukt skal drive en ansvarlig produksjon der HMS er i fokus slik at våre medarbeidere kan føle seg trygge på arbeidsplassen.
Vi skal planlegge og tilrettelegge for et høyt fokus på HMS i bedriften og videre følge opp våre prestasjoner gjennom faste målinger og evalueringer. Alle avvik, hendelser og nestenulykker skal legges til grunn for løpende forbedring. 
 
Vi skal arbeide forebyggende og systematisk mot helsemessige skader og plager. Risikoanalyser legges til grunn for hvilke farer vi skal ha spesielt fokus på. Vi skal aktivt vurdere om våre prosesser og våre innsatsmidler kan endres for å bedre vår HMS-profil.
Vi skal utføre gode jobbforberedelser med aktiv deltakelse fra ansatte for å sikre oss mot hendelser i arbeid med mulige faremomenter.
 
Våre medarbeidere skal være kjent med aktuelle mål og krav i sine prosesser og arbeide for at dette nås. Videre skal hver enkelt forstå risiko og ta personlig ansvar. Alle aktiviteter i bedriften skal gjennomføres i overensstemmelse med krav fastsatt i gjeldende lover og forskrifter og ved at samtlige arbeidstakere etterlever interne sikkerhetsregler og instrukser.
Miljøpolitikk
Delprodukt skal drive en ansvarlig produksjon med hensyn til miljøet. Vi skal besitte og forbedre et kvalitetssystem for miljø som ivaretar lovkrav, kunders krav og som sikrer en kontinuerlig miljømessig forbedring av våre prosesser.
Vi skal planlegge og tilrettelegge for et tilfredsstillende miljøfokus i bedriften og videre følge opp våre prestasjoner gjennom faste målinger og evalueringer.
 
Alle avvik skal legges til grunn for løpende forbedring og evt korrigering av vår kurs. Vi skal arbeide systematisk og forebyggende mot skader på miljø fra våre prosesser. Vi skal aktivt vurdere om våre prosesser og våre innsatsmidler kan endres for å bedre miljøprofilen.
 
Vi skal forebygge, redusere og kontrollere våre utslipp til vann og jord gjennom vårt avløpsvann. Vi skal måle, kontrollere og jobbe for å redusere mengde usortert avfall.
Våre medarbeidere skal være kjent med aktuelle mål og krav i sine prosesser og arbeide for at våre mål nås.